A A A

Polskie akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie "diet"

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - wejdzie w życie 11.02.2012 r

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych z dnia 24 sierpnia 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 2 lipca 2008 r.

Wzór wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy - załącznik nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy... z dnia 10 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujacych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów z dnia 5 stycznia 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujacych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów z dnia 27 pażdziernika 2005 r.

Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. - tekst ujednolicony - kwiecień 2010 r.

Wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy z dnia 14 grudnia 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne z dnia 20 grudnia 2002 r.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. - tekst ujednolicony lipiec 2007 r.

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. - tekst ujednolicony - sierpień 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 17 listopada 2006 r. - dotycząca szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnych kierowców

Ustawa o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym z dnia 27 października 1994 r. - tekst ujednolicony 2007 r.

Ustawa Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. - tekst ujednolicony sierpień 2006 r.

Ustawa o systemie tachografów cyfrowych
z dnia 29 lipca 2005 r. - tekst ujednolicony lipiec 2007 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego z dnia 19 stycznia 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postepowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 22 grudnia 2002 r. (punkty karne)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie z dnia 11 czerwca 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie z dnia 11 marca 2004 r.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.

Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - tekst ujednolicony grudzień 2007 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie niezgodności niektórych artykułów Kodeksu pracy z Konstytucją RP.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997 r.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.

Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. - tekst ujednolicony 2004 r.

Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. - tekst ujednolicony grudzień 2004 r.

Ustawa o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 r. - tekst ujednolicony listopad 2001 r.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy z dnia 28 lipca 1998 r.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. - tekst ujednolicony 2002 r.

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. z pózniejszymi zmianami - tekst ujednolicony 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Dz.U. 2005 r., Nr 186, poz.1554 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Dz.U. 2005 r., Nr 186, poz.1555 r.