A A A

Ordynacja wyborcza

Stosownie do postanowień Statutu NZZ Kierowców uchwala się następującą ordynację wyborczą:

§ 1

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyborów.

§ 2

Kandydatem do władz wszystkich szczebli może być każdy członek związku uprawniony do głosowania na zebraniu lub zjeździe delegatów. Ilość kandydatów jest nieograniczona.

§ 3

Kandydaci nieobecni na zebraniu lub zjeździe delegatów mogą być wybrani do władz związku, o ile wyrażą odpowiednio wcześniej pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 4

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi związku.
2. Członek związku nie może zgłaszać swojej kandydatury do władz związku.
3. Jedna osoba może zgłosić 1 kandydata na przewodniczącego i tylu kandydatów na delegatów, do zarządu i komisji rewizyjnej ilu ma być w składzie liczebnym delegatów, zarządu, i komisji rewizyjnej.
4. Zgłoszony kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do władz związku.
5. Liczba kandydatów do władz związku nie jest ograniczona.

§ 5

Liczebność składu osobowego władz związku poszczególnych szczebli ustala właściwe zebranie lub zjazd delegatów.

§ 6

1. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów.
2. Nie jest możliwe głosowanie na całą listę.

§ 7

Głosowanie w wyborach jest tajne. W szczególnych przypadkach w organizacjach funkcjonujących w zakładach pracy gdzie pracownicy wykonują pracę w transporcie międzynarodowym i krajowym poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przez identyfikowalne z członkiem związku środki komunikacji elektronicznej. Dla przeprowadzenia takiej formy wyborów należy powiadomić Prezydium Zarządu Krajowego i uzyskać jego zgodę.

§ 8

1. Komisje Wyborcze poszczególnych szczebli mają za zadanie przygotować dokumenty do wyborów, przeprowadzić wybory, czuwać nad ich poprawnością a po ich przeprowadzeniu zliczyć głosy, sporządzić protokół wyborów w czterech egzemplarzach, stwierdzić prawomocność wyborów i podać wyniki wyborów do wiadomości członków związku w sposób przyjęty w danej organizacji. Protokóły wyborów, listy wyborcze, karty do głosowania oraz dokumentacja potwierdzająca elektroniczną formę wyborów, wydruki wyborców wskazanego nr telefonu komórkowego, adresu e-mail Komisji Wyborczej, powinny być przechowywane w aktach do końca upływającej kadencji władz związku.
a) lista wyborcza powinna zawierać: imię nazwisko, pesel.
b) w przypadku głosowania elektronicznego nr telefonu lub e- mail musi być identyfikowalny dla Komisji Wyborczej.
2. Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osobowym wybierana jest w głosowaniu jawnym na zebraniu lub zjeździe delegatów.
3. Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. W razie niemożności udziału w zebraniu wyborczym ze względu na wykonywaną pracę, wybory przeprowadza się w czasie umożliwiającym każdemu uprawnionemu wzięcie udziału w wyborach.
5. Urna wyborcza powinna być odpowiednio zabezpieczona i opieczętowana pieczęcią organizacji danego szczebla a telefon komórkowy wraz z kartą SIM i adres e-mail Komisji Wyborczej muszą być odpowiednio zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz.
6. Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować do władz związku.

§ 9

Kandydat na przewodniczącego, po wyrażeniu zgody, jest równocześnie kandydatem do zarządu związku danej struktury.

§ 10

1. W razie zmniejszenia się składu osobowego zarządu lub komisji rewizyjnej danej struktury poniżej 51% dokonuje się uzupełnienia mocą uchwały danego organu na podstawie Statutu §12 pkt. 1 lit. b.
2. Osoby wybrane w trybie ust. 1 pełnią funkcję jedynie do końca kadencji władz.

§ 11

1. W przypadku wyboru delegatów na Zjazd Zakładowy - Międzyzakładowy w organizacjach działających w przedsiębiorstwach i instytucjach wielooddziałowych - wielowydziałowych, dotychczasowi członkowie ich Zarządów oraz Przewodniczący Zakładowej-Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej po wyrażeniu wcześniej pisemnej zgody uczestniczą w Zjeździe Zakładowym - Międzyzakładowym na prawach delegatów i wliczani są oni do ogólnej przysługującej danej organizacji liczby delegatów. Pozostali delegaci zostaną wybrani w wyborach na ogólnych zasadach.
2. Wyżej wymienieni delegaci wybierają Przewodniczącego Zarządu Zakładowego - Międzyzakładowego, określają wielkość Zarządu Zakładowego - Międzyzakładowego oraz dokonują jego wyboru. W skład Zarządu Zakładowego -Międzyzakładowego wchodzą Członkowie Zarządów Wydziałowych - Oddziałowych oraz inne osoby wybrane przez Zjazd.
3. Liczbę delegatów na Zjazd Zakładowy - Międzyzakładowy określa się według stanu członków Związku na dzień 30.09.2008r.
4. Zarząd Zakładowy - Międzyzakładowy określa wielkość i wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu.
5. Delegaci na Zjazd Wojewódzki wybierani są na zebraniach zakładowych - międzyzakładowych lub r delegatów. Sposób ich wyboru i liczbę delegatów poszczególnych organizacji ustala Zarząd proporcjonalnie do liczby członków.
6. Stosownie do § 23 ust. 5 Statutu Zarząd Krajowy ustala liczbę delegatów dla każdego województwa odpowiednio do liczby członków a w przypadku braku organizacji wojewódzkich dla każdej organizacji zakładowej -międzyzakładowej.
7. W związku z brakiem struktur wojewódzkich delegaci na Zjazd Krajowy wybrani będą w organizacjach zakładowych - międzyzakładowych według następujących zasad:
a. każda organizacja zakładowa - międzyzakładowa licząca do 50 członków ma prawo do wyboru 4 delegatów;
b. na każde rozpoczęte 50 członków organizacja może wybrać dodatkowo 1 delegata;
c. Przewodniczący Zarządów organizacji zakładowych - międzyzakładowych są delegatami na Zjazd i wchodzą w ogólną liczbę delegatów danej organizacji zakładowej - międzyzakładowej.