A A A

Uchwała Zarz. Kraj. NZZK nr 4 z dnia 21.04.2012 r

 

 

W A Ż N Y   K O M U N I K A T

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 4 z dnia 21.04.2012 Zarządu Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców za działalność sprzeczną ze Statutem związku przez większość członków Zarządu Zakładowego, Zarząd Krajowy odwołał, zgodnie z § 37 pkt. 1 Statutu, wszystkich członków Zarządu Zakładowego Organizacji Zakładowej przy MZA Sp. z o.o.. Jednocześnie – zgodnie z §37 pkt. 2 Statutu NZZ Kierowców ustanowił Zarząd Komisaryczny Organizacji Zakładowej przy MZA Sp. z o.o. w składzie:

  1. Przewodniczący – Zenon Kopyściński,
  2. Zastępca Przewodniczącego – Henryk Stefańczak,
  3. Zastępca Przewodniczącego – Robert Pokora  R-3 „Ostrobramska”, Nr sł. 129,
  4. Sekretarz – Jacek Krzysztoszek  R-3 „Ostrobramska”,  Nr sł. 849,
  5. Skarbnik – Wojciech Sędziak  R-4 „Stalowa”  Nr sł. 616.

 

Wyżej wymieniony Zarząd Komisaryczny, zgodnie z przysługującymi mu prawami wynikającymi z ustawy o zawiązkach zawodowych, Kodeksu Pracy, przepisów około kodeksowych oraz innych aktów prawnych, reprezentował będzie Organizację Zakładową NZZ Kierowców oraz poszczególnych jej członków wobec pracodawcy, władz samorządowych oraz innych organizacji.