A A A

Akty prawne UE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Rozporządzenie (WE) Parlamentu europejskiego i Rady nr 1370/2007 z dnia 23 pażdziernika 12007 roku, dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

Dyrektywa Rady nr 91/533/EWG z dnia 14 pażdziernika 1991 roku, w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy

Umowa Europejska AETR cz.1 oraz  część 2 z dnia 1 lipca 1970 r., dotycząca załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe

Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postepu technicznego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/15/UE z 11 marca 2002 r., w sprawie organizacji czasu pracy osób przemieszczających się wykonujących pracę w ramach transportu drogowego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/59/WE z dnia 15 lipca 2003 r., w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r., w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i 2135/98 jak również uchylajace rozporządzenie Rady (EWG) 3820/85 (obowiązuje w całej UE oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie).

Oświadczenie do Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 561/2006

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/22/WE z 15 marca 2006 r. w sprawie mimnimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczacych przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylajaca dyrektywę Rady 88/599/EWG.

Oświadczenie do Dyrektywy PE i Rady 2006/22/WE

Decyzja Komisji nr 2007/230/WE z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

Derektywa Rady nr 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy.

Derektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie).

Zrewidowana Europejska Karta Społeczna

Karta Praw Podstawowych UE