A A A

Stosowanie obowiązkowych przerw w komunikacji regularnej w promieniu do 50 km

informacja własna

październik 2010

Koleżanki i Koledzy !


Z naszych obserwacji jakie cały czas prowadzimy pod kątem prawidłowości stosowania obowiązkowych przerw w transporcie drogowym wynika, że nagminne jest nie stosowanie obowiązkowych przerw przez kierowców w komunikacji regularnej prowadzonej w promieniu do 50 km.

Warszawa nie jest tutaj niechlubnym wyjątkiem. Dzieje się tak w większości dużych polskich miast, gdzie z powodu dużych opóźnień przerwy są skracane, albo nie ma ich wcale. Jednak źle opracowane, nie dostosowane do panujących warunków ruchu rozkłady jazdy i niewłaściwie zaplanowane przerwy nie mogą być wytłumaczeniem tego stanu rzeczy.

Przypominamy, że stanowi naruszenie Rozdziału 4a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Art. 31b ust.1 i 2 stanowi, że kierowca którego czas prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin powinien odbyć obowiązkowo minimum 30 minutowy odpoczynek, a w przypadku kiedy czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin odpoczynek powinien wynosić minimum 45 minut. Przerwy te mogą być podzielone na krótsze okresy, z których jeden wynosi przynajmniej 15 minut, a przerwy te powinny być wykorzystane przed upływem 6 godzin łącznego dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Art.31d ust.2 nakłada obowiązek na pracodawcę, aby przy sporządzaniu rozkładu jazdy dla danej linii uwzględnił możliwość wykorzystania w/w obowiązkowych przerw.

Przepisy o obowiązkowych przerwach obowiązują od 1 stycznia 2009 r. i wynika to z Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców.

Przepisy te wprowadzono do ustawy o czasie pracy kierowców w związku z art. 15 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. , gdzie na państwa członkowskie nałożono obowiązek uregulowania tych obowiązkowych przerw w krajowych aktach prawnych.

Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony kierowców w zakresie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw i okresów odpoczynku.

Daje się zauważyć, że kierowcy nie przestrzegają obowiązku wykorzystywania tych przerw, a pracodawcy do tej pory nie zaznaczają ich w rozkładach jazdy jako obowiązkowe przerwy, które powinny być wykorzystane przez kierowców przed upływem 6 godzin łącznego dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Nie stosowanie tych obowiązkowych przerw jest naruszeniem prawa krajowego i unijnego, prowadzi do nadmiernego przemęczenia kierowców, co nie zapewnia bezpieczeństwa ruchu drogowego, może być przyczyną groźnych zdarzeń i wypadków drogowych.

Wzywamy wszystkich kierowców do stosowania tych przerw, a pracodawców do zaznaczania ich w rozkładach jazdy, aby zapobiec łamaniu prawa.