A A A

Uchwała programowa

W dniu 05.06.2004 r. na IV Krajowym Zjazdzie Delegatów NZZ Kierowców przyjęto uchwałę programową następującej treści:

Celem NZZ Kierowców w II Kadencji władz na lata 2004-2008 będzie:
*  szeroko rozumiana obrona godności, praw i interesów pracowniczych kierowców, osób zawodowo prowadzących pojazdy lądowe oraz osób pracujących na rzecz transportu,
*  umacnianie: więzi koleżeńskich pomiędzy członkami naszego związku, solidaryzmu i lojalności w stosunkach wzajemnych oraz szerzenie zasad demokracji,
*  umacnianie praworządności, sprawiedliwości społecznej oraz kształtowanie etyki zawodowej członków związku,
*  ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków związku i ich rodzin,
*  umacnianie znaczenia ruchu związkowego,
*  tworzenie nowych oraz powiększanie istniejących struktur organizacyjnych związku,
*  w przypadku istotnego naruszenia interesów pracowniczych reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi i solidarnościowymi załóg, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych proklamowanie strajku oraz innych form protestu,
*  prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej,
*  prowadzenie szkoleń i pogłębianie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa dla członków związku, ze szczególnym uwzględnieniem aktywu związkowego,
*  opiniowanie, negocjowanie i uzgadnianie aktów prawnych, w tym wewnątrzzakładowych a dotyczących pracowników i ich rodzin, wnioskowanie o wprowadzenie przepisów i zarządzeń mających na celu ich poprawę.