A A A

Statut NZZ Kierowców

Statut Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców po zmianach przyjętych na VI Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delagatów w 2006 roku w dniu 05.07.2006 r. w Warszawie.

Statut
NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KIEROWCÓW

 

ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA ZWIĄZKU

§ 1

1. Tworzy się ogólnokrajową organizację zawodową o nazwie NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY KIEROWCÓW zwany dalej Związkiem.
2. Związek może używać skrótu NZZ Kierowców.

§ 2

Nazwa i znak graficzny Związku stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej.

§ 3

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą władz krajowych Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 5

Związek jest wolną, niezależną i samorządną organizacją zawodową kierowców, osób prowadzących zawodowo pojazdy lądowe oraz osób pracujących na rzecz transportu.

§ 6

1. Związek jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej, samorządów terytorialnych oraz innych organizacji i osób.
2. Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnego statutu.
3. Związek kieruje się zasadami demokracji, pluralizmu, tolerancji oraz prawa do godnego życia.

§ 7

1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest organizacja zakładowa-międzyzakładowa zrzeszająca co najmniej 10 pracowników.
2. W przedsiębiorstwach i instytucjach wielowydziałowych-wielooddziałowych członkowie Związku mogą tworzyć organizacje wydziałowe - oddziałowe zrzeszające co najmniej 5 pracowników.
3. Utworzenie organizacji wydziałowej -oddziałowej wymaga zgody Zarządu Zakładowego- Międzyzakładowego lub ich Prezydium.
4. Zarządy Wydziałowe - Oddziałowe wchodzą w skład Zarządu Zakładowego - Międzyzakładowego, a liczebność Zarządu Wydziałowego-Oddziałowego określa Zarząd Zakładowy-Międzyzakładowy odrębną uchwałą na podstawie liczebności organizacji wydziałowej - oddziałowej.
5. Podstawową jednostką terytorialną jest województwo. Utworzenie organizacji wojewódzkiej następuje na wniosek zainteresowanych organizacji zakładowych - międzyzakładowych i wymaga akceptacji Zarządu Krajowego.
6. Osoby, które nie mogą utworzyć organizacji w macierzystych zakładach pracy mogą tworzyć organizacje międzyzakładowe lub zrzeszać się przy terenowych strukturach Związku, a w przypadku braku struktury wojewódzkiej mogą zrzeszać się przy Zarządzie Krajowym.

§ 8

1. Organizacje Związku powstają z inicjatywy podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związku zawodowego, które wybierają spośród siebie komitet założycielski.
2. Komitet Założycielski nabywa prawa władzy związkowej po przyjęciu tej organizacji stosowną uchwałą Zarządu Wojewódzkiego, a w przypadku jego braku uchwałą Zarządu Krajowego lub ich Prezydium i po zarejestrowaniu jej w rejestrze działa do czasu wyboru władz statutowych tej organizacji.
3. Wybory władz statutowych przeprowadza się w ciągu sześciu miesięcy od zarejestrowania organizacji w rejestrze.

§ 9

1. Niezależny Związek Zawodowy Kierowców posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają wszystkie struktury Związku.
2. W imieniu Związku do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz Skarbnik danej struktury organizacyjnej za zgodą Zarządu lub Prezydium tej struktury wyrażoną w formie uchwały.

§ 10

Nie pozbawia się praw przynależności do Związku osób przechodzących na rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne, rehabilitacyjne, odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz bezrobotnych, którzy byli członkami Związku do momentu trwania stosunku pracy, o ile w ciągu 3 miesięcy od jego ustania zgłoszą na piśmie chęć dalszej przynależności.

§ 11

Zarząd Krajowy, Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Zakładowe- Międzyzakładowe prowadzą ewidencje członków i wydają legitymacje członkowskie.

§ 12

1 a) władze związku wszystkich szczebli pochodzą z wyborów. Wybory odbywają się na podstawie Ordynacji Wyborczej, której treść uchwala Zarząd Krajowy lub jego Prezydium,
b) w przypadkach szczególnych w trakcie trwania kadencji w oparciu o uchwałę organu władz właściwej struktury Związku może być dokooptowana do tej struktury osoba kandydująca do wakatu w miejsce osoby ustępującej lub wykluczonej. Dotyczy to także Komisji Rewizyjnych wszystkich szczebli.
2. Wybory władz wszystkich szczebli odbywają się na następujących zasadach:
a) kandydatem może być osoba uprawniona do głosowania na zebraniu i zjeździe dokonującym wyboru,
b) nie ogranicza się liczby kandydatów,
c) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
d) głosowanie jest tajne,
e) wyboru władz wszystkich szczebli dokonuje się zwykłą większością głosów,
f) wybory są ważne, gdy bierze w nich udział co najmniej 50% +1 uprawnionych członków Związku lub delegatów,
g) Przewodniczącego Zarządu danej struktury wybiera bezpośrednio zjazd delegatów, zebranie delegatów lub zebranie członków związku organizacji danej struktury. W przypadku rezygnacji, odwołania lub zgonu Przewodniczącego danej struktury Zarząd tej struktury wybierze Przewodniczącego spośród członków wchodzących w skład tego Zarządu na okres do końca kadencji. Ustępujący Przewodniczący nadal wchodzi w skład Zarządu, za wyjątkiem Przewodniczącego który został odwołany.
h) wyboru dokonuje się na okres kadencji.
i) odwołania członka władz związkowych dokonuje walny zjazd delegatów, zebranie delegatów, zebranie członków związku danej struktury,
j) wybory przeprowadza dla danej struktury Komisja Wyborcza.

§ 13

1. Związek ma prawo współtworzyć i przystępować do ogólnokrajowych organizacji-konfederacji i międzynarodowych organizacji związkowych lub pracowniczych.
2. Decyzję o przystąpieniu do w/w organizacji podejmuje Zarząd Krajowy Związku stosowną uchwałą.
3. Związek ma prawo, na podstawie stosownej uchwały Zarządu Krajowego łączyć się z innymi organizacjami związkowymi o zasięgu krajowym o podobnym profilu działania i podobnych celach:
a) zachowując swoją nazwę, przyjmując nazwę innego związku lub przyjmując nową nazwę,
b) zachowując swój Statut, przyjmując Statut organizacji łączącej się lub tworząc nowy Statut,
c) zachowując struktury i władze organizacji wojewódzkich i zakładowych - międzyzakładowych łączących się związków (w przypadku występowania w łączących się związkach równorzędnych struktur należy wyłonić spośród nich nowe władze).
4. Związek ma prawo na podstawie stosownej uchwały Zarządu Krajowego lub jego Prezydium przyjmować inne organizacje związkowe z zachowaniem ich władz po podjęciu przez właściwe władze przystępujących organizacji uchwał o przejściu do struktur NZZ Kierowców.

 

ROZDZIAŁ III - CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 14

Celem Związku jest: obrona godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku, a w szczególności:
1. ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin,
2. zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno - bytowych,
3. umacnianie autorytetu kierowców, osób prowadzących zawodowo pojazdy lądowe oraz osób pracujących na rzecz transportu,
4. podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników,
5. szerzenie demokracji oraz umacnianie koleżeńskiej lojalności i solidarności w stosunkach wzajemnych,
6. wpływ na kształtowanie polityki społecznej i gospodarczej,
7. podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,
8. pogłębianie wiedzy członków Związku,
9. przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku, wnioskowanie o dokonanie zmian na stanowiskach pracy osób, których nieudolne działanie przynosi szkodę dla zakładu pracy lub jest źródłem stresów pracowniczych,
10. wnioskowanie o wprowadzenie nowych przepisów i zarządzeń mających na celu poprawę istniejących nieprawidłowości szkodliwych dla gospodarki narodowej, zakładu pracy i pracowników,
11. współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i służbami BHP,
12. umacnianie praworządności, sprawiedliwości społecznej oraz kształtowanie etyki zawodowej,
13. obrona indywidualnych praw pracowników nie zrzeszonych w Związku, na zasadach określonych dla członków Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc,
14. nadzór nad prawidłowym i sprawiedliwym podziałem świadczeń socjalnych i innych funduszy zakładu pracy.

§ 15

Związek realizuje swoje cele przez:
1. reprezentowanie interesów swoich członków wobec pracodawców, władz państwowych, administracji państwowej, gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń,
2. zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień pomiędzy Związkiem a pracodawcą lub organizacjami pracodawców.
3. udzielanie w ramach możliwości finansowych pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą,
4. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg w przypadku istotnego naruszenia interesów pracowniczych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku,
5. informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej,
6. opiniowanie, negocjowanie i uzgadnianie aktów prawnych, w tym także aktów wewnątrzzakładowych dotyczących interesów ludzi pracy, ich rodzin oraz emerytów i rencistów,
7. występowanie do organów władzy państwowej i gospodarczej z wnioskami w sprawie wydania lub zmiany aktów prawnych dotyczących transportu, komunikacji oraz spraw pracowniczych,
8. sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników,
9. współdziałanie ze służbą zdrowia, w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,
10. zwalczanie wszelkich przejawów niegospodarności, nadużyć oraz biurokracji,
11. udzielanie w ramach możliwości finansowych pomocy materialnej członkom Związku,
12. tworzenie w ramach możliwości Związku funduszy celowych, w tym na ochronę zdrowia, pomocy bezrobotnym oraz funduszu strajkowego,
13. współdziałanie z organami władzy państwowej, administracji państwowej, gospodarczej, samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-politycznymi w zakresie koniecznym dla realizacji swoich celów statutowych, wynikających z przepisów prawa.
14. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizacje zadań statutowych według niżej wyszczególnionej
Polskiej Klasyfikacji Działalności :

L.p.Grupa/klasaNazwa grupowania
1 18.21 Z Produkcja ubrań roboczych
2 22.1 Działalność wydawnicza
3 22.2 Działalność poligraficzna
4 22.3 Reprodukcja zapisanych nośników informacji
5 26.6 Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych
6 28.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
7 28.5 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
8 28.6 Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
9 28.7 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
10 29.2 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
11 29.4 Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych
12 29.5 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
13 30.0 Produkcja maszyn biurowych i komputerów
14 37.0 Przetwarzanie odpadów
15 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę
16 45.2 Wznoszenie kompletnych budynków i budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
17 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych
18 45.4 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
19 45.5 Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
20 50.1 Sprzedaż pojazdów samochodowych
21 50.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa
22 50.50 Z Sprzedaż detaliczna paliw
23 51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
24 52.7 Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
25 55.1 Hotele
26 55.2 Obiekty noclegowe turystyki miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe
27 55.3 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
28 55.4 Bary
29 55.5 Działalność stołówek i catering
30 60.2 Transport lądowy pozostały
31 63.11 C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
32 63.12 C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
33 63.21 Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
34 63.3 Działalność związana z turystyką
35 71.1 Wynajem samochodów osobowych
36 71.2 Wynajem pozostałych środków transportu
37 71.3 Wynajem maszyn i urządzeń
38 71.4 Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
39 72.0 Informatyka
40 74.13 Z Badanie rynku i opinii publicznej
41 74.14 A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
42 74.30 Z Badania i analizy techniczne
43 74.40 Z Reklama
44 74.70 Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
45 74.8 Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
46 80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
47 91.20 Z Działalność związków zawodowych
48 92.6 Działalność związana ze sportem
49 92.72 Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
50 93.04 Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
51 93.05 Z Działalność usługowa pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana

 

ROZDZIAŁ IV - ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

§ 16

1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwego Zarządu Zakładowego - Międzyzakładowego, Wojewódzkiego, Krajowego lub Prezydium Zarządu tych struktur.
2. Członkiem Związku może zostać każdy, kto pracuje lub pracował zawodowo w charakterze kierowcy lub prowadzącego pojazdy lądowe oraz osoba pracująca na rzecz transportu.
3. Dowodem przynależności do Związku jest legitymacja związkowa wydana przez organy wymienione w pkt. 1.
4. Zarządy poszczególnych struktur Związku mogą stosowną uchwałą nadać tytuł Honorowego Członka Związku osobie, która czynnie uczestniczy w życiu Związku, lecz z uwagi na ograniczenia statutowe nie może do niego przystąpić.

§ 17

1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:
a) wystąpienia ze Związku,
b) pozbawienia członkostwa,
c) wykluczenia,
d) zgonu.
2. Wykluczenie następuje z powodu niepłacenia składek przez okres 3 kolejnych miesięcy.
3. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku właściwy Zarząd Zakładowy - Międzyzakładowy, Wojewódzki lub Krajowy może ukarać udzieleniem nagany lub pozbawieniem członkostwa.
4. Od uchwały o wykluczeniu zainteresowanemu służy odwołanie odpowiednio do Zarządu Wojewódzkiego lub Krajowego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Do czasu podjęcia decyzji przez Zarząd Wojewódzki lub Krajowy uchwała ulega zawieszeniu. Decyzja Zarządu Krajowego jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ V - CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 18

1. Członek Związku ma prawo:
a) uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
b) wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku,
c) być wybierany do wszystkich władz Związku na zasadach określonych w Statucie i Ordynacji Wyborczej,
d) uczestniczyć w ustalaniu zaleceń dla wybranych delegatów,
e) korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych i obywatelskich w razie ich naruszenia przez pracodawcę, administrację państwową lub samorządową (w przypadkach tych Związek zobowiązany jest do zastosowania dostępnych mu środków obrony ze strajkiem włącznie. Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia praw członka Związku),
f) otrzymywać zasiłki statutowe z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka najbliższej rodziny, tzn.: żony, męża, ojca, matki, teścia, teściowej oraz dziecka pozostającego na utrzymaniu; w przypadku zgonu członka Związku zasiłek otrzymuje rodzina,
g) otrzymywać od Związku w ramach jego możliwości finansowych pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych; zakres formy pomocy określa Zarząd danego szczebla Związku,
h) korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz innych środków będących w dyspozycji Związku,
i) do oceny i krytyki każdego członka Związku oraz władz związkowych, a w przypadku naruszenia prawa statutowego do wnioskowania o dokonanie kontroli przez uprawnione organy Związku i ujawnienie nieprawidłowości,
j) brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby,
k) mieć dostęp do informacji na temat funkcjonowania Związku,
l) występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli i delegatów z propozycjami dotyczącymi funkcjonowania Związku.
2. Honorowy Członek Związku ma prawo:
a) na zaproszenie władz Związku uczestniczyć w zjazdach i zebraniach,
b) posiadać prawo głosu doradczego, współpracować przy tworzeniu dokumentów,
c) korzystać na koszt związku ze szkoleń oraz wyjazdów z tym związanych,
d) uczestniczyć w wyjazdach do terenowych struktur Związku, w celu niesienia fachowej pomocy oraz w innych wyjazdach niezbędnych do funkcjonowania Związku,
e) do posiadania legitymacji Honorowego Członka Związku oraz odznaki związkowej, które wyda stosowny organ Związku.

§ 19

Członek Związku jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,
2. przestrzegać zasad koleżeńskości, solidarności oraz wzajemnej pomocy i poszanowania między członkami,
3. brać udział w życiu związkowym,
4. uczestniczyć w plenarnych zebraniach związkowych w jednostkach organizacyjnych, do których został wybrany,
5. uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek oraz nie brać udziału bez akceptacji władz Związku w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe.

§ 20

Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego.

 

ROZDZIAŁ VI - WŁADZE ZWIĄZKU

§ 21

Władzami Związku są na szczeblu:
1. Krajowym
a) Krajowy Zjazd Delegatów
b) Zarząd Krajowy
c) Prezydium Zarządu Krajowego
d) Krajowa Komisja Rewizyjna
2. Wojewódzkim
a) Wojewódzki Zjazd Delegatów
b) Zarząd Wojewódzki
c) Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
d) Wojewódzka Komisja Rewizyjna
3. Zakładowym - Międzyzakładowym
a) Ogólne Zebranie Członków (delegatów) Zakładowej - Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
b) Zarząd Zakładowy- Międzyzakładowy
c) Prezydium Zarządu Zakładowego -Międzyzakładowego
d) Zakładowa - Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna
4. Wydziałowym - Oddziałowym
a) Ogólne Zebranie Członków (delegatów) Wydziałowej - Oddziałowej Organizacji Związku.
b) Zarząd Wydziałowy - Oddziałowy.

§ 22

1. Kadencja władz trwa 4 lata i upływa z okresem kadencji władz krajowych.
2. W przypadkach szczególnych Zarząd Krajowy w porozumieniu z Krajową Komisją Rewizyjną stosowną uchwałą może wydłużyć kadencję o sześć miesięcy.

 

ROZDZIAŁ VII - ORGANY WŁADZ ZWIĄZKU I ICH UPRAWNIENIA

§ 23

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższym organem statutowym Związku.
2. Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny.
a) Zjazd jest ważny gdy uczestniczy w nim 50 % + 1 delegat.
3. Zjazd Zwyczajny to Zjazd sprawozdawczo - wyborczy, jest zwoływany przez Zarząd Krajowy Związku raz na 4 lata.
4. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest w razie potrzeby przez Zarząd Krajowy, Krajową Komisję Rewizyjną, na wniosek 1/5 Zarządów Wojewódzkich lub Zakładowych, 1/5 Delegatów na Zjazd Krajowy w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
5. Zarząd Krajowy ustala liczbę delegatów dla każdego województwa odpowiednio do stanu członków, a w przypadku braku organizacji wojewódzkiej dla każdej organizacji zakładowej - międzyzakładowej.
6. W Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani na zjazdach wojewódzkich, natomiast w przypadku braku organizacji wojewódzkich delegaci wybrani na zakładowych - międzyzakładowych zebraniach delegatów lub zakładowych - międzyzakładowych zebraniach członków Związku.
7. W Krajowym Zjeździe uczestniczą na prawach delegatów:
a) Prezydium Zarządu Krajowego,
b) Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c) Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich,
d) W przypadku braku Zarządów Wojewódzkich, decyzje o uczestnictwie na prawach delegata podejmuje Zarząd Krajowy odrębną uchwałą.

§ 24

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest upoważniony do:
a) uchwalenia zmian statutu,
b) rozpatrywania wniosków i odwołań organizacji członkowskich od decyzji Zarządu Krajowego,
c) uchwalenia ogólnego programu działania Związku,
d) wyboru Przewodniczącego Zarządu Krajowego,
e) wyboru członków Zarządu Krajowego oraz określenia ich liczby,
f) wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz określenia liczby jej członków,
g) rozpatrywania sprawozdań Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
h) udzielania absolutorium władzom Krajowym Związku.
2. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przez Delegatów biorących udział w Zjeździe.
3. Uchwała o wprowadzeniu zmian do Statutu oraz o rozwiązaniu Związku zapada zwykłą większością głosów oddanych przez delegatów biorących udział w Zjeździe.
4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1/10 obecnych delegatów Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie tajne.

§ 25

Zarząd Krajowy jest naczelnym organem Związku w okresie pomiędzy zjazdami.
1. Do kompetencji Zarządu Krajowego w szczególności należy:
a) wybór Prezydium i określenie liczby jego członków,
b) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych - (konfederacji) oraz do międzynarodowych organizacji związkowych lub pracowniczych,
c) podejmowanie uchwał o łączeniu się z innymi organizacjami związkowymi,
d) podejmowanie uchwał o przejmowaniu i przyjmowaniu w struktury Związku innych organizacji związkowych,
e) koordynowanie działań i uchwalanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur organizacyjnych Związku,
f) zawieranie układów zbiorowych z możliwością scedowania swoich uprawnień na inne struktury Związku,
g) podejmowanie decyzji o wejściu w spór zbiorowy i strajku o zasięgu ponadwojewódzkim,
h) przyjmowanie bilansu i zatwierdzanie budżetu,
i) przyjmowanie, zawieszanie lub wydalanie organizacji członkowskich,
j) uchwalanie Ordynacji Wyborczej,
k) powoływanie i określanie zasad działalności komisji problemowych oraz wybór ich przewodniczących,
l) prowadzenie gospodarki finansowej Związku,
m) określanie kierunków działalności szkoleniowej i sposobu jej finansowania,
n) ustalanie wysokości oraz zasad wynagradzania przewodniczącego i innych członków Zarządu.
2. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
Przewodniczący, jego Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik, Przewodniczący lub upoważnieni Zastępcy Zarządów Wojewódzkich oraz członkowie Zarządu wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz Zarząd Krajowy, kieruje pracami Zarządu Krajowego, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Krajowego. Dla pracowników zatrudnionych przez Zarząd Krajowy przewodniczący jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

§ 26

1. Prezydium Zarządu Krajowego kieruje działalnością Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Krajowego.
2. Prezydium Zarządu Krajowego tworzą:
Przewodniczący, jego Zastępcy , Sekretarz i Skarbnik.
3. Do kompetencji Prezydium Zarządu Krajowego należą:
a) reprezentowanie Związku wobec władz wykonawczych, ustawodawczych i sądowniczych oraz na płaszczyźnie międzynarodowej,
b) przyjmowanie i przejmowanie innych organizacji związkowych stosowną uchwałą,
c) podpisywanie uchwał w imieniu Zarządu Krajowego,
d) udzielanie oficjalnych informacji mediom,
e) sporządzanie bilansu i przygotowywanie budżetu,
f) współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń,
g) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Związku,
h) określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Związku,
i) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z PKD określoną w § 15 ust.14
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, a zwołuje je Przewodniczący lub upoważniony Zastępca.

§ 27

1. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego spośród siebie.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd Krajowy w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli wszelkich struktur Związku w podobnym zakresie jak kontroluje Zarząd Krajowy.
4. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych z wyjątkiem sprawowania mandatu delegata na Zjazd.
5. W przypadku rezygnacji, odwołania lub zgonu Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisja wybierze Przewodniczącego spośród członków wchodzących w skład tej Komisji na okres do końca kadencji. Ustępujący Przewodniczący nadal wchodzi w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem Przewodniczącego, który został odwołany.

§ 28

1. Władzami Wojewódzkimi Związku są:
a) Wojewódzki Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Wojewódzki,
c) Prezydium Zarządu Wojewódzkiego,
d) Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku braku struktur wojewódzkich ich kompetencje przejmują odpowiednie struktury krajowe.

§ 29

1. Wojewódzki Zjazd Delegatów jest najwyższym organem władz wojewódzkich.
2. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zwyczajny Zjazd Delegatów to Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwołuje go Zarząd Wojewódzki raz na 4 lata.
4. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest w razie potrzeby przez Zarząd Wojewódzki, Wojewódzką Komisję Rewizyjną, na wniosek 1/5 Zarządów Zakładowych - Międzyzakładowych, 1/5 Delegatów na Zjazd Wojewódzki w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
5. W Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani na zebraniach zakładowych- międzyzakładowych lub na zebraniach delegatów. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów poszczególnych organizacji ustala Zarząd Wojewódzki proporcjonalnie do liczby członków.
6. Zjazd jest ważny, gdy bierze w nim udział 50 % + 1 delegat.
7. Wojewódzki Zjazd Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów delegatów obecnych na Zjeździe.
8. Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy:
a) uchwalanie budżetu
b) uchwalenie programu działalności organizacji wojewódzkiej Związku,
c) wybór Przewodniczącego i ustalonej przez Wojewódzki Zjazd Delegatów liczby członków Zarządu Wojewódzkiego oraz członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
d) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
e) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie im absolutorium.

§ 30

Zarząd Wojewódzki jest władzą nadrzędną wobec struktur zakładowych - międzyzakładowych i wydziałowych - oddziałowych.
1. W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, jego Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie wybrani przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.
2. Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego należy:
a) wybór członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego z wyjątkiem Przewodniczącego,
b) reprezentowanie organizacji wojewódzkiej Związku wobec pracodawców, władz oraz organów administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego a także innych organizacji i instytucji właściwego województwa. W sprawach o charakterze ponadwojewódzkim wykraczających poza kompetencje władz i administracji na terenie działania województwa Zarząd Wojewódzki występuje poprzez władze krajowe Związku,
c) ustalenie wytycznych bieżącej działalności organizacji wojewódzkiej Związku,
d) przyjmowanie bilansu i zatwierdzanie budżetu,
e) okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu Wojewódzkiego,
f) podejmowanie na wniosek Prezydium decyzji w sprawie strajku.
g) ustalanie wysokości oraz zasad wynagradzania Przewodniczącego i innych członków Zarządu,
h) prowadzenie gospodarki finansowej Związku,
i) określenie kierunków działalności szkoleniowej i sposobu jej finansowania
3. Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego stosuje się odpowiednio § 25 ust. 3 z uwzględnieniem struktur wojewódzkich.
4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub zgonu Przewodniczącego stosuje się odpowiednio § 12 ust.2 lit.g

§ 31

1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego kieruje bieżącą działalnością organizacji wojewódzkiej w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego.
2. W skład Prezydium wchodzą:
Przewodniczący, jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik oraz członkowie.
3. Do kompetencji Prezydium należy m.in.:
a) sporządzanie bilansu, przygotowywanie budżetu i przedstawianie ich Zarządowi,
b) reprezentowanie organizacji wobec władz wojewódzkich,
c) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z PKD określoną w § 15 ust.14,
d) podpisywanie uchwał w imieniu Zarządu Wojewódzkiego,
e) współpraca z Wojewódzką Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków i zaleceń,
f) określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych organizacji wojewódzkiej,
g) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Związku.
4. Posiedzenie Prezydium odbywa się w miarę potrzeb a zwołuje je Przewodniczący lub upoważniony Zastępca.

§ 32

Do wyboru i określania uprawnień Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 27 i 29 ust.8 lit.c (w zakresie dotyczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej) z tym, że Wojewódzka Komisja Rewizyjna kontroluje również zgodność działań Zarządu Wojewódzkiego z uchwałami Zarządu Krajowego i Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

§ 33

1. Władzami organizacji zakładowych - międzyzakładowych są:
a) zakładowe - międzyzakładowe zebranie członków lub zakładowe - międzyzakładowe zebranie delegatów.
b) Zarząd Zakładowy - Międzyzakładowy.
c) Prezydium Zarządu Zakładowego - Międzyzakładowego,
d) Zakładowa - Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna.
2. Do kompetencji, funkcjonowania i składu władz zakładowych - międzyzakładowych stosuje się odpowiednie postanowienia statutu dotyczące władz organizacji wojewódzkich Związku z tym, że:
a) zakładowe - międzyzakładowe zebrania członków (delegatów) ustalają wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej - międzyzakładowej oraz dokonują wyboru delegatów na Wojewódzki Zjazd.
b) w sprawach o charakterze ponadzakładowym wykraczających poza kompetencje organizacji zakładowych - międzyzakładowych, Zarząd Zakładowy - Międzyzakładowy występuje poprzez swoje władze wojewódzkie,
c) do kompetencji Zarządu Zakładowego - Międzyzakładowego należy wybór Prezydium i określenie jego liczby,
3. Władze organizacji zakładowych - międzyzakładowych realizują uprawnienia wynikające z kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych poprzez:
a) podejmowanie uchwał co do funduszu socjalnego oraz innych funduszy zakładowych w zakresie, w jakim należy to w myśl obowiązujących przepisów do związków zawodowych,
b) podejmowanie uchwał w przedmiocie zatrudnienia, awansowania, premiowania i nagradzania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w zakresie w jakim przewidują to przepisy prawa pracy,
c) zawieranie z pracodawcą umów ustalających warunki pracy i płacy.
4. Liczbę członków władz zakładowych - międzyzakładowych ustala zakładowe - międzyzakładowe zebranie członków (delegatów).

§ 34

Organizacje wydziałowe - oddziałowe działają z upoważnienia Zarządu Zakładowego - Międzyzakładowego lub Prezydium oraz realizują ich postanowienia określone stosownymi uchwałami.

 

ROZDZIAŁ VIII - STRAJK

§ 35

Związek sprawy strajkowe załatwia zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

ROZDZIAŁ IX - ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ WŁADZE ZWIĄZKU STATUTU ORAZ UCHWAŁ ZWIĄZKU

§ 36

1. Władze Związku wszystkich szczebli zobowiązane są do prowadzenia działalności związkowej zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz zwierzchnich.
2. Prowadzenie przez władze Związku działalności sprzecznej za Statutem lub uchwałami władz zwierzchnich Związku powoduje wszczęcie procedury postępowania przewidzianej w Statucie.

§ 37

1. Zarząd Wojewódzki na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej może podjąć uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu Zarządu Zakładowego oraz poszczególnych jego członków za działalność sprzeczną ze Statutem, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów, Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, Zarządu Krajowego lub Zarządu Wojewódzkiego. W przypadku braku władz wojewódzkich uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu podejmuje Zarząd Krajowy na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej. Zarząd Zakładowy oraz członek zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego lub Krajowego decydującego o zawieszeniu lub odwołaniu w/w organu lub członka, w celu złożenia wyjaśnień w zakresie stawianych zarzutów przed podjęciem uchwały o ich zawieszeniu lub odwołaniu.
2. W okresie zawieszenia lub odwołania Zarządu Zakładowego jego statutowe obowiązki i uprawnienia przejmuje Zarząd Wojewódzki, w przypadku jego braku Zarząd Krajowy lub wskazany przez niego Zarząd Komisaryczny. Jednocześnie Zarząd nadrzędny blokuje konto bankowe uniemożliwiając korzystanie z niego zawieszonemu lub odwołanemu Zarządowi.
3. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o której mowa w ust. 1, Komisja Rewizyjna organizacji zakładowej, której Zarząd Zakładowy został odwołany z pełnionych funkcji zobowiązana jest do zwołania zebrania członków (delegatów) i przeprowadzenia wyborów do nowego Zarządu Zakładowego w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały Zarządu Wojewódzkiego lub Zarządu Krajowego.
4. W razie niezwołania zebrania o którym mowa w ust. 3, zwołuje je Zarząd Komisaryczny. 5. Od decyzji o zawieszeniu służy zainteresowanej organizacji odwołanie w terminie 14 dni do Zarządu Krajowego. Zarząd Krajowy może podtrzymać decyzję Zarządu Wojewódzkiego lub ją uchylić.

§ 38

Postanowienia § 35 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu lub uchwał władz zwierzchnich przez Zarząd Wojewódzki.

§ 39

W razie podjęcia przez Zarząd Krajowy decyzji, która zdaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej narusza Statut, Krajowa Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia o tych okolicznościach delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

ROZDZIAŁ X - FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 40

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, gotówka, papiery wartościowe i inne aktywa.
2. Fundusze Związku tworzone są z :
a) składek członkowskich,
b) wpłat członkowskich na fundusze celowe,
c) darowizn, zapisów i dotacji,
d) dochodów z majątku Związku,
e) działalności gospodarczej prowadzonej za zgodą odpowiednich władz Związku.

§ 41

Fundusze Związku przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej, a w szczególności na działalność organizacyjną, informacyjną, socjalną Związku oraz na działalność humanitarną.

§ 42

1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są wszystkie środki będące w dyspozycji poszczególnych władz.
2. Budżet uchwala się na okresy roczne.
3. Sprawozdania z działalności finansowej są jawne wobec członków Związku.
4. Sprawozdanie finansowe Prezydia poszczególnych struktur przedstawiają do zatwierdzenia swoim Zarządom.

§ 43

1. Wysokość składki członkowskiej ustala Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Szczegółowe zasady płatności, zasady podziału kwot uzyskanych z tych składek między organizacje zakładowe -międzyzakładowe, wojewódzkie i Zarząd Krajowy oraz wysokość składki określa Krajowy Zjazd Delegatów w uchwale finansowej.
3. Krajowy Zjazd Delegatów ustala jednocześnie zasady finansowania świadczeń socjalnych, wysokość zasiłków statutowych i zapomóg.
4. W pokrywaniu kosztów działania władz ogólnozwiązkowych uczestniczą organizacje wojewódzkie na zasadach określonych przez Zjazd.
5. Wobec organizacji zakładowych - międzyzakładowych i wojewódzkich nie partycypujących (według zasad określonych przez Zjazd) w kosztach działania władz wyższego szczebla mogą być zastosowane sankcje od upomnienia do skreślenia z rejestru włącznie.

 

ROZDZIAŁ XI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

1. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych dotyczących jego interpretacji decyzję podejmuje Zarząd Krajowy. 2. Interpretację Statutu dokonaną przez Zarząd Krajowy ocenia na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej - Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 45

1. Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Związku zwykłą większością głosów delegatów uczestniczących w Zjeździe. 2. Po uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów o rozwiązaniu Związku Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku NZZ Kierowców. 3. Decyzja o rozwiązaniu Związku wchodzi w życie po jej uprawomocnieniu się, tj. po 14 dniach od daty Zjazdu.

§ 46

Zmiany do Statutu zostały przyjęte na VI Krajowym Zjeździe Delegatów Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców w dniu 05.07.2006r.

§ 47

Statut z przyjętymi zmianami jako tekst jednolity w imieniu Związku podpisze Zarząd Krajowy Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców II Kadencji na lata 2004-2008.