A A A

Forum Związków Zawodowych

Nasza przynależność do Forum Zwiazków Zawodowych

 

Czym jest Forum Związków Zawodowych?

 

Forum Związków Zawodowych jest ogólnopolską strukturą związkową (konfederacją) nie związaną formalnie z żadnym ugrupowaniem politycznym. Akcentując swoją polityczną niezależność Forum podkreśla konieczność wyzwolenia się polskiego ruchu związkowego z zaklętego układu dwubiegunowości inspirowanej głównie ideologią i ocenami historycznymi. Celem nadrzędnym Forum jest i pozostanie obrona interesów pracowników i ich rodzin. Każda z organizacji związków tworzących Forum Związków Zawodowych posiada własny, szczegółowy program działania, powiązany z realiami branży, w której funkcjonuje. Pozostawiając prawo do tak rozumianej autonomii programowej poszczególnym organizacjom, Forum Związków Zawodowych przyjmuje jedynie założenia ramowe, które nie pozostając w sprzeczności z programami jednostkowymi, stanowią ogólne wytyczne naszego działania.

Działalność Forum zmierza w kierunku kształtowania nowoczesnych stosunków pracy, podnoszenia poziomu życia społeczeństwa, racjonalnego i partnerskiego dialogu z pracodawcami. Popiera wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu gospodarki, z wyłączeniem jednak działań pogarszających sytuację pracowników. Sprzeciwia się nieodpowiedzialnym zmianom w Kodeksie pracy. Nie zgadza się z opiniami niektórych organizacji pracodawców, którzy twierdzą, że dla pobudzenia gospodarki i zmniejszenia bezrobocia konieczne są zmiany ułatwiające rozwiązywanie stosunków pracy oraz ograniczenie uprawnień pracowniczych. Zmiany takie mogą jedynie doprowadzić do dalszego wzrostu bezrobocia. Forum popiera natomiast rozwiązania prowadzące do zmniejszenia obciążeń pracodawców.

Forum posiada strukturę terytorialno-branżową. Tworzy go 45 ogólnokrajowych i branżowych związków zawodowych zrzeszających razem blisko 500.000 członków. Jest reprezentatywne w myśl ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Powstało w styczniu 2002r. Jego siedziba znajduje się w Bydgoszczy. Forum należy do CESI -Europejskiej Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych.

 

NZZ Kierowców w strukturach Forum Związków Zawodowych

 

NZZ Kierowców był jednym z założycieli i organizatorów Forum ZZ. Posiada swoich przedstawicieli w Zarządzie Głównym oraz w większości działających w Forum Z.Z. Komisjach, w tym w jednej z najważniejszych dla wpływu naszego związku na jego podstawy działania tj. w Komisji Statutowej. Nasi członkowie zasiadają w Zarządach wojewódzkich i powiatowych FZZ na terenie całego kraju. Piastują ponadto bardzo odpowiedzialne funkcje w Branży i Komisji Transportu FZZ oraz wojewódzkich i powiatowych Radach Zatrudnienia. Z racji bardzo dobrego przygotowania merytorycznego bardzo często uczestniczą oni z ramienia Forum ZZ w pracach nad kształtowaniem polskiego prawodawstwa, będącego w zainteresowaniu Związku lub występują jako eksperci w Sejmie i Senacie RP.

 

Nasi przedstawiciele w strukturach Forum Związków Zawodowych

 

Zenon Kopyściński - Członek Zarządu FZZ Województwa Mazowieckiego

 

Wojciech Sędziak - Członek Zarządu FZZ Województwa Mazowieckiego

 

Ryszard Bednarski - Członek Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Podkarpackiego

 

Bogusław Czyrkiewicz - Członek Zarządu FZZ Województwa Małopolskiego

 

Stanisław Pach - Członek Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Śląskiego

 

Jerzy Wywiał - Członek Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Dolnośląskiego

 

Krzysztof Kandzia - Członek Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Zachodniopomorskiego